Aktualności na stronie

  
2020-12-24
Kolejne zamówienie dla Urzędu Marszałkowskiego...

Miło nam przekazać, że przeprowadziliśmy badanie ewaluacyjne pn. „Ocena efektów ekologicznych, społecznych, kulturowych...

2020-12-23
Zakończenie prac audytowych

Zakończono prace nad audytem rekompensaty z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie...

2020-12-22
Zakończenie prac nad strategią

Zespół firmowy zakończył prace nad dokumentem pt. „Strategia Rozwoju Miasta Pruszcz Gdański na lata 2020 – 2030”

2020-12-21
Zakończenie badań dla Miasta Olsztyna

Zrealizowaliśmy badanie ewaluacyjne Strategii rozwoju Miasta – Olsztyn 2020 oraz opracowano raport ewaluacyjny.

2020-12-20
Zakończenie prac nad ewaluacją RIS Mazowsze

Miło nam przekazać, że przeprowadziliśmy ewaluację ex ante projektu Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku....

2020-12-19
Badanie dla Unii producentów i pracodawców przemysłu...

Zakończono badania oraz prace nad raportem w ramach zamówienia pt. Przygotowanie i wykonanie badania efektywności realizacji...

2020-12-18
Badanie dla Instytutu Badań Edukacyjnych

Zespół EU-CONSULT sp. z o.o. zakończył prace nad badaniem dla Instytutu Badań Edukacyjnych pt. „Analiza kompetencji i kwalifikacji...

2020-12-17
Zakończenie ewaluacji dla dzielnicy Bielany

Miło nam przekazać, że zakończyliśmy prace nad ewaluacją zakończonego zadania publicznego pod nazwą Prowadzenie zintegrowanych...

2020-12-16
Ekspertyzy dla Ministerstwa Infrastruktury

Miło nam poinformować, że zespół ekspertów zakończył prace nad ekspertyzami dla Ministerstwa Infrastruktury pt.: „Wdrożenie...

2020-12-15
Ewaluacja dla Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego

Zakończono prace nad badaniem ewaluacyjnym pn. „Ocena efektów działań RPO-L2020 realizowanych w ramach Osi Priorytetowej 2....

2020-12-14
Zlecenie dla Miasta Zakopane

Zespół firmy EU-CONSULT sp. z o.o. zakończył prace nad Ewaluacją „on-going” Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto...

2020-12-13
Zrealizowanie zamówienia dla Narodowego Instytutu...

Miło nam przekazać, że zakończyliśmy prace nad raportem końcowym z badania ewaluacyjnego pn. „Analiza beneficjentów priorytetu...

2020-12-12
Analiza dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Zakończyliśmy prace nad analizą nasycenia usługami szerokopasmowymi oraz identyfikacją obszarów objętych dofinansowaniem...

2020-12-11
Zamówienia dla Urzędu Miasta st. Warszawy

Miło nam przekazać, że przeprowadziliśmy ewaluację Programu Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020. dziękujemy uczestnikom...

2020-12-10
Badanie dla PCPR w Słupsku

Zespół firmy EU-CONSULT sp. z o.o. przeprowadził badanie ewaluacyjne programu „Aktywny samorząd”, realizowanego przez PCPR...

2020-12-09
Badanie dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Zakończyliśmy prace nad Raportem z badania efektywności projektów lokalnych w ramach „Programu ograniczania przestępczości...

2020-12-08
Kolejne zamówienie dla Powiatu Pruszkowskiego

Eksperci firmy EU-CONSULT sp. z o.o. wykonali opracowanie analizy potrzeb rozwoju transportu publicznego na obszarze Powiatu Pruszkowskiego.

2020-12-07
Realizacja zamówienia dla Powiatu Wołomińskiego

Nasi pracownicy zakończyli prace nad projektem Strategii Rozwoju Turystyki Powiatu Wołomińskiego w zakresie diagnostycznym i...

2020-12-06
Zamówienia dla PARP

Miło nam przekazać, że opracowaliśmy system monitoringu działań Animatorów Platform Startowych wraz z systemem wsparcia doradczo-szkoleniowego...

2020-12-05
Ewaluacja dla Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych

Wykonaliśmy usługę ewaluacji zewnętrznej w ramach projektu : „TRANSFER: innowacyjny program przeniesienia usług psychiatrycznych...

2020-12-04
Zlecenie dla Powiatu Pruszkowskiego

Eksperci firmy EU-CONSULT sp. z o.o. zakończyli prace nad aktualizacją planu sieci dróg powiatowych Powiatu Pruszkowskiego na...

2020-12-03
Ekspertyza na potrzeby przygotowania programu rozwoju...

Miło nam przekazać, że zakończyliśmy badania i analizy nad opracowaniem ekspertyzy na potrzeby przygotowania programu rozwoju...

2020-12-02
Zamówienie dla Ministerstwa Funduszy i Polityki...

Zrealizowaliśmy I etap zamówienia dotyczącego Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Rosja 2021-2027.

2020-12-01
Monitoring na rzecz Generalnej Dyrekcji Ochrony...

Miło nam przekazać, że świadczyliśmy na rzecz Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska usługę w zakresie prowadzenia monitoringu...

2020-11-30
Zakończenie prac badawczych dla Narodowego Instytutu...

Miło nam poinformować, że zakończyliśmy wielomiesięczną pracę nad przeprowadzeniem ewaluacji realizacji zadania „Badanie...

2020-11-19
Opracowanie ewaluacji na potrzeby GPR Kartuz

Zespół EU-CONSULT zakończył prace nad wykonaniem ewaluacji „on-going” Gminnego Programu Rewitalizacji Kartuz. Wszystkim...

2020-10-14
Zakończenie kolejnego etapu monitoringu dla Generalnej...

Miło nam przekazać, że zakończyliśmy prace nad III etapem prowadzenia monitoringu w trakcie realizacji projektu pn. Masz prawo...

2020-10-06
Kolejna realizacja usługi badawczej dla Mazowieckiego...

Zakończono prace nad badaniem społecznym pt. Perspektywy rozwoju zakładów aktywności zawodowej na terenie województwa mazowieckiego....

2020-09-29
Zakończenie prac nad badaniem ewaluacyjnym dot....

Zakończyliśmy prace nad raportem końcowym w ramach badania ewaluacyjnego pn.: „Ewaluacja wdrażania zasad horyzontalnych w...

2020-09-01
Badania dla Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego

W ciągu ostatnich tygodni zespół EU-CONSULT sp. z o.o. przeprowadził dla Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego badania naukowe...

Szybki kontakt

EU-Consult Sp. z o.o.
ul. Toruńska 18C lokal D
80-747 Gdańsk

 

mail
e-mail: info@eu-consult.pl
tel. (58) 719-19-00
fax. (58) 732 23 72 

Klauzula informacyjna na potrzeby realizacji projektu
„Ocena wpływu działań podejmowanych w ramach Osi priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna RPO WD 2014-2020 na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i pyłów”.

Zgodnie z art. 14 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz w związku z realizacją zlecenia dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, Wybrzeże J. Słowackiego 12-14.
2) Informacje w przedmiocie przetwarzania danych osobowych można uzyskać od podmiotu, któremu Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych pod adresem email: iod@eu-consult.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji badania: „Ocena wpływu działań podejmowanych w ramach Osi priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna RPO WD 2014-2020 na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i pyłów”. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016.
4) Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane niezbędne do realizacji zlecenia.
5) Odbiorcą Pani/Pana danych jest podmiot: EU-Consult Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Toruńskiej 18C/D, 80-747 Gdańsk.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby realizacji wskazanego badania ewaluacyjnego.
7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu. W tym przypadku nie ma zastosowania prawo do usunięcia danych, ponieważ przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii oraz prawa państwa członkowskiego, któremu podlegają Administratorzy.
8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9) Pani/ Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Klauzula informacyjna na potrzeby realizacji:
Ewaluacja wsparcia z inicjatywy REACT-EU udzielonego w ramach Działania 7.1 PO WER dotyczy w dotyczy umowa powierzenia do przetwarzania danych osobowych nr ADR.250.274.2023.2

1. Powierzający oświadcza, że Minister Funduszy i Polityki Regionalnej na mocy Porozumienia Nr WER/MZ/DO/2015 w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zawartego w dniu 19 maja 2015 r. pomiędzy nim a Ministrem Zdrowia, zmienionego Aneksem nr 1 z dnia 27 kwietnia 2018 r., Aneksem nr 2 z dnia 11 maja 2018 r. oraz Aneksem nr 3 z dnia 6 czerwca 2019 r. powierzył jako administrator danych osobowych Ministrowi Zdrowia przetwarzanie danych osobowych w jego imieniu i na jego rzecz, w tym umocował Ministra Zdrowia do dalszego powierzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych w jego imieniu i na jego rzecz podmiotom świadczącym usługi na rzecz Ministra Zdrowia w związku z realizacją Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
2. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail IOD@eu-consult.pl lub listownie na adres: Gdańsk ul. Toruńska 18 C lokal D
3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej ,,RODO’’).
4. Dane osobowe zwykłe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a,c, to jest: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Oznacza, to że przepisy prawa wskazują na potrzebę zbierania danych osobowych. Dane osobowe szczególnych kategorii przetwarzane są na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g. Ustęp ten wskazuje, że przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii i prawa państwa członkowskiego. Wyżej wymienionym warunki są spełnione przez następujące przepisy szczegółowe: - art. 54 ust. 2, art. 59 ust. 1, art. 65, art. 74. ust 1 i 3, art. 115, art. 122, art. 125 ust. 2 lit. d, ust. 4 lit. a oraz ust. 5 i 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.) oraz pkt 3 A ppkt iv załącznika XIII Kryteria desygnacji Instytucji Zarządzającej i Instytucji Certyfikującej do tego rozporządzenia,.
5. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:- prawo dostępu do swoich danych, prawo otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych - prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych , prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora.
6. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (podstawa z art. 13 ust. 2 lit. d).
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez przepisy prawa.
8. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane następującym odbiorcom: operatorom pocztowym i kurierom, bankom w zakresie realizacji płatności. Dane mogą być przekazywane również instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, Inspekcja Sanitarna, ZUS oraz podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom informatycznym wykonującym usługi na rzecz Administratora.
9. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany na podstawie profilowania Pani/Pana danych osobowych.

» dotyczy Ewaluacja efektów wdrażania projektu SPIN Małopolskie Centra Transferu Wiedzy wsparciem dla przedsiębiorców
Klauzula informacyjna na potrzeby realizacji oceny skuteczności i efektywności stosowania stawek jednostkowych oraz kosztów pośrednich w PO WER.
1. Administratorem danych osobowych jest Skarb Państwa – Minister Funduszy i Polityki Regionalnej z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 2/4, reprezentowany przez Pana Przemysława Hermana, działającego na podstawie upoważnienia/pełnomocnictwa nr MFiPR/382-UPM/21 z dnia 1 grudnia 2021r. Administrator powierzył przetwarzanie danych firmie EU-CONSULT sp z o.o. Gdańsk ul. Toruńska 18 C lokal D, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000421166.
2. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail IOD@eu-consult.pl lub listownie na adres: Gdańsk ul. Toruńska 18 C lokal D.
3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej ,,RODO’’).
4. Dane osobowe zwykłe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a,c, to jest: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Oznacza, to że przepisy prawa wskazują na potrzebę zbierania danych osobowych. Dane osobowe szczególnych kategorii przetwarzane są na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g. Ustęp ten wskazuje, że przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii i prawa państwa członkowskiego. Wyżej wymienionym warunki są spełnione przez następujące przepisy szczegółowe: - art. 54 ust. 2, art. 59 ust. 1, art. 65, art. 74. ust 1 i 3, art. 115, art. 122, art. 125 ust. 2 lit. d, ust. 4 lit. a oraz ust. 5 i 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.) oraz pkt 3 A ppkt iv załącznika XIII Kryteria desygnacji Instytucji Zarządzającej i Instytucji Certyfikującej do tego rozporządzenia,.
5. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:- prawo dostępu do swoich danych, prawo otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych - prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych , prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora.
6. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (podstawa z art. 13 ust. 2 lit. d).
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez przepisy prawa.
8. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane następującym odbiorcom: operatorom pocztowym i kurierom, bankom w zakresie realizacji płatności. Dane mogą być przekazywane również instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, Inspekcja Sanitarna, ZUS oraz podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom informatycznym wykonującym usługi na rzecz Administratora.
9. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany na podstawie profilowania Pani/Pana danych osobowych.

 

Klauzula informacyjna na potrzeby realizacji projektu pt. Analiza substytucyjności usługi naziemnej telewizji cyfrowej oraz radia względem innych form dostarczania treści na rzecz użytkowników końcowych

1. Administratorem danych osobowych jest EU-CONSULT sp z o.o. Gdańsk ul. Toruńska 18 C lokal D, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000421166.
2. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail IOD@eu-consult.pl lub listownie na adres: Gdańsk ul. Toruńska 18 C lokal D.
3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej ,,RODO’’).
4. Dane osobowe zwykłe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a,c, to jest: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Oznacza, to że przepisy prawa wskazują na potrzebę zbierania danych osobowych. Dane osobowe szczególnych kategorii przetwarzane są na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g. Ustęp ten wskazuje, że przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii i prawa państwa członkowskiego. Wyżej wymienionym warunki są spełnione przez następujące przepisy szczegółowe: - art. 54 ust. 2, art. 59 ust. 1, art. 65, art. 74. ust 1 i 3, art. 115, art. 122, art. 125 ust. 2 lit. d, ust. 4 lit. a oraz ust. 5 i 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.) oraz pkt 3 A ppkt iv załącznika XIII Kryteria desygnacji Instytucji Zarządzającej i Instytucji Certyfikującej do tego rozporządzenia,.
5. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:- prawo dostępu do swoich danych, prawo otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych - prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych , prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora.
6. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (podstawa z art. 13 ust. 2 lit. d).
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez przepisy prawa.
8.Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane następującym odbiorcom: operatorom pocztowym i kurierom, bankom w zakresie realizacji płatności. Dane mogą być przekazywane również instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, Inspekcja Sanitarna, ZUS oraz podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom informatycznym wykonującym usługi na rzecz Administratora.
9. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany na podstawie profilowania Pani/Pana danych osobowych.
Klauzula informacyjna na potrzeby realizacji projektu pt. Wpływ rozwoju sieci autostrad i dróg ekspresowych na gospodarkę jako narzędzia do optymalizacji wydatkowania środków z budżetu Unii Europejskiej.
1. Administratorem danych osobowych jest EU-CONSULT sp z o.o. Gdańsk ul. Toruńska 18 C lokal D, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000421166.
2. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail IOD@eu-consult.pl lub listownie na adres: Gdańsk ul. Toruńska 18 C lokal D.
3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej ,,RODO’’).
4. Dane osobowe zwykłe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a,c, to jest: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Oznacza, to że przepisy prawa wskazują na potrzebę zbierania danych osobowych. Dane osobowe szczególnych kategorii przetwarzane są na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g. Ustęp ten wskazuje, że przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii i prawa państwa członkowskiego. Wyżej wymienionym warunki są spełnione przez następujące przepisy szczegółowe: - art. 54 ust. 2, art. 59 ust. 1, art. 65, art. 74. ust 1 i 3, art. 115, art. 122, art. 125 ust. 2 lit. d, ust. 4 lit. a oraz ust. 5 i 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.) oraz pkt 3 A ppkt iv załącznika XIII Kryteria desygnacji Instytucji Zarządzającej i Instytucji Certyfikującej do tego rozporządzenia,.
5. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:- prawo dostępu do swoich danych, prawo otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych - prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych , prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora.
6. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (podstawa z art. 13 ust. 2 lit. d).
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez przepisy prawa.
8. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane następującym odbiorcom: operatorom pocztowym i kurierom, bankom w zakresie realizacji płatności. Dane mogą być przekazywane również instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, Inspekcja Sanitarna, ZUS oraz podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom informatycznym wykonującym usługi na rzecz Administratora.
9. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany na podstawie profilowania Pani/Pana danych osobowych.
 
Ewaluacja Regionalnych Programów Zdrowotnych realizowanych w województwie opolskim.

1. Administratorem danych osobowych jest EU-CONSULT sp z o.o. Gdańsk ul. Toruńska 18 C lokal D, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000421166,
2. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail IOD@eu-consult.pl lub listownie na adres: Gdańsk ul. Toruńska 18 C lokal D
3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej ,,RODO’’)
4. Dane przetwarzane są w celu realizacji projektu „Bon za opinie”
5. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b,c,f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
6. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:- prawo dostępu do swoich danych, prawo otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych - prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych , prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora
7.W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (podstawa z art. 13 ust. 2 lit. d).
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez przepisy prawa.
9. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane następującym odbiorcom: operatorom pocztowym i kurierom, bankom w zakresie realizacji płatności. Dane mogą być przekazywane również instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, Inspekcja Sanitarna, ZUS oraz podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom informatycznym wykonującym usługi na rzecz Administratora.
10. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany na podstawie profilowania Pani/Pana danych osobowych.
 
Badanie ewaluacyjne wdrożenia modelu innowacji społecznej „Obiady terapeutyczne”.

Klauzula informacyjna na potrzeby realizacji projektu dla Podkarpackiej Akademii Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza przeprowadza badanie ewaluacyjne wdrożenia modelu innowacji społecznej „Obiady terapeutyczne”.
Badanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Terapeutyczne obiadowanie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 4.1 Innowacje społeczne, numer umowy o dofinansowanie: POWR.04.01.00-00-OT02/21, przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej, ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl, w Partnerstwie z Podkarpacką Akademią Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza.
1. Administratorem danych osobowych jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, podmiotem
przetwarzającym Wykonawca tj. Caritas Archidiecezji Przemyskiej z Podkarpacką Akademią Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza (Procesor). EU-Consult Sp. z o.o. jest realizatorem
podpowierzenia (Subprocesor).
2. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail IOD@eu-consult.pl lub listownie na adres: Gdańsk ul. Toruńska 18 C lokal D.
3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej ,,RODO’’).
4. Dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Dane osobowe zwykłe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a,c, to jest: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Oznacza, to że przepisy prawa wskazują na potrzebę zbierania danych osobowych.
5. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:- prawo dostępu do swoich danych, prawo otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych - prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora.
6. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez administratora danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (podstawa z art. 13 ust. 2 lit. d).
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez przepisy prawa.
8. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane następującym odbiorcom: operatorom pocztowym i kurierom, bankom w zakresie realizacji płatności. Dane mogą być przekazywane również instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, Inspekcja Sanitarna, ZUS oraz podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom informatycznym wykonującym usługi na rzecz administratora.
9. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany na podstawie profilowania Pani/Pana danych osobowych.
 

Klauzula informacyjna na potrzeby realizacji projektu dla Centrum Unijnych Projektów Transportowych „Oceny wpływu projektów UE na poprawę dostępności drogowej i obciążenie ruchem w miastach”
1. Administratorem danych osobowych jest EU-CONSULT sp z o.o. Gdańsk ul. Toruńska 18 C lokal D, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000421166.
2. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail IOD@eu-consult.pl lub listownie na adres: Gdańsk ul. Toruńska 18 C lokal D.
3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej ,,RODO’’).
4. Dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Dane osobowe zwykłe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a,c, to jest: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Oznacza, to że przepisy prawa wskazują na potrzebę zbierania danych osobowych.
5. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:- prawo dostępu do swoich danych, prawo otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych - prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora.
6. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez administratora danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (podstawa z art. 13 ust. 2 lit. d).
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez przepisy prawa.
8. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane następującym odbiorcom: operatorom pocztowym i kurierom, bankom w zakresie realizacji płatności. Dane mogą być przekazywane również instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, Inspekcja Sanitarna, ZUS oraz podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom informatycznym wykonującym usługi na rzecz administratora.
9. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany na podstawie profilowania Pani/Pana danych osobowych.

 

 

Klauzula informacyjna na potrzeby realizacji projektu

Ocena wpływu RPO WiM 2014-2020 na poprawę środowiska przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów województwa warmińsko-mazurskiego
Zgodnie z art. 14 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz w związku z realizacją badania ewaluacyjnego na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego pn. Ocena wpływu RPO WiM 2014-2020 na poprawę środowiska przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów województwa warmińsko-mazurskiego informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Warmińsko – Mazurskie reprezentowane przez Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn
2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: iod@warmia.mazury.pl, dodatkowo informacje w przedmiocie przetwarzania danych osobowych można uzyskać od podmiotu, któremu Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych pod adresem email: iod@eu-consult.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji badania Ocena wpływu RPO WiM 2014-2020 na poprawę środowiska przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów województwa warmińsko-mazurskiego. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016
4) Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane niezbędne do realizacji zlecenia
5) Odbiorcą Pani/Pana danych jest podmiot: EU-Consult Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Toruńskiej 18C/D, 80-747 Gdańsk
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby realizacji wskazanego badania ewaluacyjnego
7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu. W tym przypadku nie ma zastosowania prawo do usunięcia danych, ponieważ przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii oraz prawa państwa członkowskiego, któremu podlegają Administratorzy
8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO
9) Pani/ Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
10) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Klauzula informacyjna na potrzeby realizacji projektu

Ewaluacja podsumowująca postęp rzeczowy i rezultaty RPO WiM 2014-2020

Zgodnie z art. 14 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz w związku z realizacją badania ewaluacyjnego na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego przeprowadza pn. „Ewaluacja podsumowująca postęp rzeczowy i rezultaty RPO WiM 2014-2020” informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Warmińsko – Mazurskie reprezentowane przez Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn
2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: iod@warmia.mazury.pl, dodatkowo informacje w przedmiocie przetwarzania danych osobowych można uzyskać od podmiotu, któremu Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych pod adresem email: iod@eu-consult.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji badania Ewaluacja podsumowująca postęp rzeczowy i rezultaty RPO WiM 2014-2020
4) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016
5) Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane niezbędne do realizacji zlecenia
6) Odbiorcą Pani/Pana danych jest podmiot: „EU-Consult” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Toruńskiej 18C/D, 80-747 Gdańsk
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby realizacji wskazanego badania ewaluacyjnego
8) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu. W tym przypadku nie ma zastosowania prawo do usunięcia danych, ponieważ przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii oraz prawa państwa członkowskiego, któremu podlegają Administratorzy
9) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO
10) Pani/ Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
11) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Klauzula informacyjna na potrzeby realizacji projektu


Badanie pt. Ocena jakości i efektów działań na rzecz opieki nad dziećmi do lat 3 oraz usług edukacyjno- wychowawczych dzieci do lat 6 w województwie opolskim


Zgodnie z art. 14 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz w związku z realizacją badania ewaluacyjnego na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego pn. Ocena jakości i efektów działań na rzecz opieki nad dziećmi do lat 3 oraz usług edukacyjno- wychowawczych dzieci do lat 6 w województwie opolskim”, informuję, że:

1) Administratorem Pani/ Pana danych jest Marszałek Województwa Opolskiego
2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: iod@opole.uw.gov.pl, Dodatkowo informacje w przedmiocie przetwarzania danych osobowych można uzyskać od podmiotu, któremu Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych pod adresem email: iod@eu-consult.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są/będą w celu realizacji Ocena jakości i efektów działań na rzecz opieki nad dziećmi do lat 3 oraz usług edukacyjno- wychowawczych dzieci do lat 6 w województwie opolskim
4) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,
5) Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje następujące dane wymagane do realizacji zlecenia,
6) Odbiorcą Pani/Pana danych jest podmiot: „EU-Consult” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Toruńskiej 18C/D, 80-747 Gdańsk.
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby realizacji wskazanego badania ewaluacyjnego; Dane osobowe nie będą dodatkowo przetwarzane;
8) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu. W tym przypadku nie ma zastosowania prawo do usunięcia danych, ponieważ przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii oraz prawa państwa członkowskiego, któremu podlegają Administratorzy;
9) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
10) Pani/ Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
11) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 


 

Klauzula informacyjna na potrzeby realizacji projektu pt. Wykonanie badania postaw zdrowotnych w zakresie profilaktyki nowotworowej, z uwzględnieniem obszaru badań przesiewowych, w dorosłej populacji Polski

Klauzula informacyjna na potrzeby realizacji projektu pt. Wykonanie badania postaw zdrowotnych w zakresie profilaktyki nowotworowej, z uwzględnieniem obszaru badań przesiewowych, w dorosłej populacji Polski
1. Administratorem danych osobowych jest EU-CONSULT sp z o.o. Gdańsk ul. Toruńska 18 C lokal D, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000421166,
2. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail IOD@eu-consult.pl lub listownie na adres: Gdańsk ul. Toruńska 18 C lokal D
3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej ,,RODO’’)
4. Dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia badań ewaluacyjnych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
 Dane osobowe zwykłe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a,c, to jest: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Oznacza, to że przepisy prawa wskazują na potrzebę zbierania danych osobowych.
Dane osobowe szczególnych kategorii przetwarzane są na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g. Ustęp ten wskazuje, że przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii i prawa państwa członkowskiego. Wyżej wymienionym warunki są spełnione przez następujące przepisy szczegółowe: - art. 54 ust. 2, art. 59 ust. 1, art. 65, art. 74. ust 1 i 3, art. 115, art. 122, art. 125 ust. 2 lit. d, ust. 4 lit. a oraz ust. 5 i 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.) oraz pkt 3 A ppkt iv załącznika XIII Kryteria desygnacji Instytucji Zarządzającej i Instytucji Certyfikującej do tego rozporządzenia,
5. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:- prawo dostępu do swoich danych, prawo otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych - prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych , prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora
6..W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (podstawa z art. 13 ust. 2 lit. d).
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez przepisy prawa.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przekazane organom Ministerstwa Zdrowia nadzorującym wykonanie przedmiotowej ankiety oraz podmiotom przetwarzającym te dane na zlecenie Ministerstwa Zdrowia.
9.Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane następującym odbiorcom: operatorom pocztowym i kurierom, bankom w zakresie realizacji płatności. Dane mogą być przekazywane również instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, Inspekcja Sanitarna, ZUS oraz podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom informatycznym wykonującym usługi na rzecz Administratora.
9. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany na podstawie profilowania Pani/Pana danych osobowych.

List Polecający Ministerstwa Zdrowia

                                                                Projektowa klauzula informacyjna
Dot. „Ewaluacja wsparcia systemowego z EFS w obszarze modernizacji publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy”
1. Administratorem danych osobowych jest Ministrem Rodziny i Polityki Społecznej, z siedzibą w Warszawie, Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. Administrator na podstawie umowy powierzył dane osobowe Podmiotowi przetwarzającemu tj. EU-Consult Sp. z o.o. z siedziba w Gdańsku, ul. Toruńska 18c/lok.d.
2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych drogą elektroniczną – adres email: iodo@mrips.gov.pl lub pisemnie na adres: ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa
3. Zakres kategorii osób, których dane są przetwarzane obejmuje dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO, dotyczące osób, których dane są przetwarzane w ramach PO WER w związku z badaniem ewaluacyjnym
4. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej ,,RODO’’)
5. Dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia badania „Ewaluacja wsparcia systemowego z EFS w obszarze modernizacji publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy”. Dane osobowe zwykłe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, to jest: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
6. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:- prawo dostępu do swoich danych, prawo otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych - prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych , prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora.
7. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (podstawa z art. 13 ust. 2 lit. d).
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez przepisy prawa.
9. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane następującym odbiorcom: operatorom pocztowym i kurierom, bankom w zakresie realizacji płatności. Dane mogą być przekazywane również instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, Inspekcja Sanitarna, ZUS oraz podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom informatycznym wykonującym usługi na rzecz Administratora.
10. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany na podstawie profilowania Pani/Pana danych osobowych.

Badanie ewaluacyjne pt. „Wpływ RPO WM 2014-2020 na poprawę dostępności i jakości usług społecznych w województwie mazowieckim” na zlecenie Województwa Mazowieckiego reprezentowanego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Województwo Mazowieckie reprezentowane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@mazovia.pl.
Pani/Pana dane osobowe:.
1) przetwarzane będą na podstawie art. 54-57 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L Nr 347/320, ze zm.), w celu realizacji badania ewaluacyjnego pt. „Wpływ RPO WM 2014-2020 na poprawę dostępności i jakości usług społecznych w województwie mazowieckim” na zlecenie Województwa Mazowieckiego reprezentowanego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego. Celem badania jest określenie, w jaki sposób inwestycje społeczne wspierane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 przyczyniają się do poprawy jakości i dostępności usług społecznych i aktywnej integracji w regionie.
2) Dane osobowe będą przekazane następującym odbiorcom: EU-Consult Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Toruńska 18c/lok. d, z którą administrator danych osobowych zawarł umowę na świadczenie usług w celu przeprowadzenia badania ewaluacyjnego wskazanego w pkt 1.
3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 1.
W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:
4) dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
5) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl)
Wzięcie udziału w badaniu, jak również podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do jego realizacji.
 

Badanie ewaluacyjne pt. „Wpływ RPO WM 2014-2020 na poprawę dostępności i jakości usług społecznych w województwie mazowieckim” na zlecenie Województwa Mazowieckiego reprezentowanego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Województwo Mazowieckie reprezentowane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@mazovia.pl.
Pani/Pana dane osobowe:.
1) przetwarzane będą na podstawie art. 54-57 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L Nr 347/320, ze zm.), w celu realizacji badania ewaluacyjnego pt. „Wpływ RPO WM 2014-2020 na poprawę dostępności i jakości usług społecznych w województwie mazowieckim” na zlecenie Województwa Mazowieckiego reprezentowanego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego. Celem badania jest określenie, w jaki sposób inwestycje społeczne wspierane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 przyczyniają się do poprawy jakości i dostępności usług społecznych i aktywnej integracji w regionie.
2) Dane osobowe będą przekazane następującym odbiorcom: EU-Consult Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Toruńska 18c/lok. d, z którą administrator danych osobowych zawarł umowę na świadczenie usług w celu przeprowadzenia badania ewaluacyjnego wskazanego w pkt 1.
3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 1.
W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:
4) dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
5) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl)
Poddanie się badaniu, w tym również przetwarzanie danych osobowych wynika z umowy zawartej przez beneficjanta i administratora danych osobowych.

Przygotowanie i przeprowadzenie badania efektywności wykorzystania Krajowego Funduszu Szkoleniowego w województwie wielkopolskim w latach 2020 – 2021 oraz opracowanie raportu pn. „Ocena efektów funkcjonowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego w województwie wielkopolskim w latach 2020 – 2021”

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

1. W celu realizacji przedmiotu umowy tj. przygotowanie i przeprowadzenie badania efektywności wykorzystania Krajowego Funduszu Szkoleniowego w województwie wielkopolskim w latach 2020 – 2021 oraz opracowanie raportu pn. „Ocena efektów funkcjonowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego w województwie wielkopolskim w latach 2020 – 2021” wraz z drukiem raportu, Zamawiający tj. Województwo Wielkopolskie – Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu na podstawie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej Rozporządzeniem 2016/679, zwanym dalej RODO powierza Wykonawcy tj. EU-Consult sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przetwarzanie danych osobowych.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: ochronadanych@wup.poznan.pl
3. Kategorię osób, których powierzone dane osobowe dotyczą oraz zakres powierzonych danych osobowych określono poniżej:
a) dane pracodawców, będących osobami fizycznymi: nazwa prowadzonej działalności, imię i nazwisko, ulica, nr budynku, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość, telefon, adres e-mail;
b) dane uczestników badań jakościowych: imię, nazwisko, reprezentowana instytucja/miejsce zatrudnienia, stanowisko, telefon, e-mail, data spotkania/rozmowy, czas trwania i miejsce poszczególnych wywiadów, nagranie audio z wywiadu.
4. Dane, o których mowa powyżej przetwarzane będą przez Wykonawcę wyłącznie w celu realizacji umowy określonej w pkt. 1.
5. W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania : dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania; wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl) 

Przeprowadzenie badania „Wpływ RPO WM 2014-2020 na poprawę dostępności i jakości usług społecznych w województwie mazowieckim” na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest EU-CONSULT sp z o.o. Gdańsk ul. Toruńska 18 C lokal D, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000421166.
2. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail iod@eu-consult.pl lub listownie na adres: Gdańsk ul. Toruńska 18 C lokal D
3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej ,,RODO’’)
4. Dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia badania „Wpływ RPO WM 2014-2020 na poprawę dostępności i jakości usług społecznych w województwie mazowieckim” na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
Dane osobowe zwykłe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, to jest: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Oznacza, to że przepisy prawa wskazują na potrzebę zbierania danych osobowych.
Dane osobowe szczególnych kategorii przetwarzane są na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g. Ustęp ten wskazuje, że przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii i prawa państwa członkowskiego. Wyżej wymienionym warunki są spełnione przez następujące przepisy szczegółowe: - art. 54 ust. 2, art. 59 ust. 1, art. 65, art. 74. ust 1 i 3, art. 115, art. 122, art. 125 ust. 2 lit. d, ust. 4 lit. a oraz ust. 5 i 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.) oraz pkt 3 A ppkt iv załącznika XIII Kryteria desygnacji Instytucji Zarządzającej i Instytucji Certyfikującej do tego rozporządzenia.
5. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:- prawo dostępu do swoich danych, prawo otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych - prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych , prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora
6.W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (podstawa z art. 13 ust. 2 lit. d).
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez przepisy prawa.
9. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane następującym odbiorcom: operatorom pocztowym i kurierom, bankom w zakresie realizacji płatności. Dane mogą być przekazywane również instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, Inspekcja Sanitarna, ZUS oraz podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom informatycznym wykonującym usługi na rzecz Administratora.
10. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany na podstawie profilowania Pani/Pana danych osobowych.
 

Wykonanie badania ewaluacyjnego pt.: Ocena wpływu RPO WiM 2014-2020 na trwałość i jakość zatrudnienia w województwie warmińsko mazurskim

                                       Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Warmińsko – Mazurskie reprezentowane przez Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: iod@warmia.mazury.pl. Dodatkowo informacje w przedmiocie przetwarzania danych osobowych można uzyskać od podmiotu, któremu administrator powierzył przetwarzanie danych pod adresem email: info@eu-consult.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji badania ewaluacyjnego pt. „Ocena wpływu RPO WiM 2014-2020 na trwałość i jakość zatrudnienia w województwie warmińsko-mazurskim” na zlecenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego reprezentowanego przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Celem badania jest kompleksowa ocena oddziaływania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na zatrudnienie i rynek pracy w województwie warmińsko-mazurskim.
4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 54-57 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L Nr 347/320, ze zm.)
5. Dane osobowe będą przekazane następującym odbiorcom: EU-Consult Sp. z o.o. z którym administrator danych osobowych zawarł umowę na świadczenie usług w celu przeprowadzenia badania ewaluacyjnego wskazanego w pkt 3. Dane zostały powierzone do przetwarzania na podstawie art. 28 RODO.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo do żądania sprostowania, prawo do żądania usunięcia danych osobowych, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania.
8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych
9. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

                             

„Ewaluacja efektów wdrożenia Regionalnych Programów Zdrowotnych zrealizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”.

                                Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych


Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Województwo Małopolskie reprezentowane przez Wicemarszałka Województwa Małopolskiego oraz Departament Rozwoju Regionu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w siedzibą w Krakowie, ul. Racławicka 56.
Administrator powołał inspektora ochrony danych p. Katarzynę Wojtyłę tel. 12 63 03
400, mail: iodo@umwm.malopolska.pl oraz koordynatora ds. RODO w Departamencie Rozwoju Regionu p. Agnieszkę Bartnik, tel. 12 29 90 672, mail: agnieszka.bartnik@umwm.malopolska.pl
Pani/Pana dane osobowe:
1) przetwarzane będą na podstawie art. 54-57 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L Nr 347/320, ze zm.) w celu realizacji badania ewaluacyjnego pt „Ewaluacja efektów wdrożenia Regionalnych Programów Zdrowotnych zrealizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020” na zlecenie Województwa Małopolskiego.
2) Dane osobowe będą przekazane następującym odbiorcom: EU-Consult Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Toruńska 18c/lok. d, z którą administrator danych osobowych zawarł umowę na świadczenie usług w celu przeprowadzenia badania ewaluacyjnego wskazanego w pkt 1.
3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 1.
W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:
4) dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
5) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl)

Badanie pt. Ocena realizacji Regionalnego Programu Zdrowotnego Samorządu Województwa Mazowieckiego pn.: „Opracowanie wskazówek i zaleceń do pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w środowisku domowym”

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Województwo Mazowieckie

Eu-Consult